Pittman Seafoods

From premium fresh
to premium frozen

Privacy beleid

Privacy Beleid

Wij nemen de privacy van persoonsgegevens serieus. Door gebruik te maken van de website ga je akkoord met onze privacy en cookie beleid.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

Wie

Deze Privacy Policy regelt de verwerking van persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking Pittman Seafoods  NV Noordzeestraat 2 8380 Zeebrugge, met ondernemingsnummer BTW BE0493.678.729, en als contactpersoon meneer Erik Spreutels. (info@pittmanseafoods.com)

"Pittman Seafoods" respecteert uw privacy. Indien u gebruik maakt van deze website of ons anderszins persoonlijke informatie verstrekt, stemt u in met deze Privacy Policy. "Pittman Seafoods" leeft de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na. Zij is hierbij de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Welke gegevens verzamelen we?

Via deze website worden persoonsgegevens verzameld via het contactformulier en via het sollicitatieformulier.

Hierbij kan u gevraagd worden om uw naam (voornaam - familienaam), e-mailadres, telefoonnummer en gsm-nummer in te vullen.

  • Uw voor- en familienaam, om u correct te kunnen aanspreken;
  • Telefoonnummer: om u te kunnen contacteren
  • E-mail adres: om uw bericht/inschrijving te bevestigen, u te kunnen contacteren en een nieuwsbrief te verzenden.

Op het sollicitatieformulier wordt gevraagd naar motivatiebrief en CV.

De website plaatst enkele cookies. Voor meer details wordt verwezen naar de Cookie Policy.

Waarvoor worden de gegevens gebruikt?

De gegevens worden gebruikt om de contractueel overeengekomen activiteiten uit te voeren, om uw sollicitatie te behandelen of om u na het invullen van het contactformulier terug te contacteren. Hierbij kunnen deze gegevens doorgegeven worden aan een partner.

De gebruiker die zich inschrijft via de website wordt beschouwd als een klant van "Pittman Seafoods" en wordt toegevoegd aan de mailinglijst van de nieuwsbrief. U kan zich hiertegen schriftelijk verzetten. Tevens zal in iedere nieuwsbrief een opt-out voorzien zijn.

Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden, uitgezonderd aan enkele selectieve verwerkers die "Pittman Seafoods" bijstaan bij de uitoefening van hun taken, zoals HR, rapporteringssoftware en marketing doeleinden.

In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat "Pittman Seafoods" uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. "Pittman Seafoods" zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.

De persoonsgegevens worden door "Pittman Seafoods" bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen "Pittman Seafoods" en de gebruiker.

Veiligheidsmaatregelen

"Pittman Seafoods heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens.

In geen geval kan "Pittman Seafoods" aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van uw persoonsgegevens.

U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot uw login en code te voorkomen. U bent als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van uw computer, IP-adres en van uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan.

Rechten

U hebt het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat "Pittman Seafoods" van uw persoonsgegevens maken.

1. Recht van verbetering, verwijdering en beperking

U bent vrij om uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan "Pittman Seafoods". Daarnaast heeft u steeds het recht om "Pittman Seafoods" te verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten mogelijks niet leverbaar zijn.

U mag eveneens vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

2. Recht van verzet

U beschikt over een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen.

Daarnaast hebt u steeds het recht om u te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u zelfs geen redenen op te geven.

3. Recht van vrije gegevensoverdracht

U beschikt over het recht om uw persoonsgegevens die door u verstrekt zijn aan "Pittman Seafoods" in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te laten dragen.

4. Recht van intrekking van de toestemming

Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt u over het recht om die toestemming in te trekken.

5. Uitoefening van uw rechten

U kan uw rechten uitoefenen door "Pittman Seafoods" daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar info@pittmanseafoods.com, per post naar 8380 Zeebrugge, Noordzeestraat 2 of door gebruik te maken van het contactformulier "Contact" op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart.

6. Automatische beslissingen en profiling

De verwerking van de persoonsgegevens van u omvat geen profiling en zal door "Pittman Seafoods" evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen.

7. Recht om klacht in te dienen

U over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: commission@privacycommission.be.

Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet.

Hyperlinks

Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van andere partijen. Ook is het mogelijk dat websites van andere partijen hyperlinks bevatten naar deze website. "Pittman Seafoods" is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van de websites van die andere partijen, en het gebruik van cookies op die websites.

Wijzigingen

Deze Privacy Policy kan worden gewijzigd. Wij adviseren u regelmatig deze Privacy Policy na te lezen op eventuele wijzigingen.

Laatst bijgewerkte versie: 15/05/2018

 

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Meer informatie