Pittman Seafoods

From premium fresh
to premium frozen

Algemene Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden Pittman Seafoods nv

1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle handelsbetrekkingen van Pittman Seafoods nv. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn de algemene voorwaarden van de handelspartners van Pittman Seafoods nv nooit van toepassing.

2. In geval van interpretatieproblemen hebben de Nederlandstalige algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv voorrang op de algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv in andere talen.

3. Alle leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van Pittman Seafoods nv. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van het contract.

4. Iedere gebeurtenis die de regelmatige toelevering of het vervoer van de goederen belemmert of bemoeilijkt laat Pittman Seafoods nv toe de bestelling eenzijdig te annuleren of haar uitvoering te vertragen zonder dat de klant gerechtigd zal zijn op schadevergoeding.

5. Leveringen gebeuren volgens de prijzen vermeld in de aanvaarde offertes die berekend zijn op basis van de op dat ogenblik geldende marktomstandigheden. Pittman Seafoods nv houdt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen wanneer die marktomstandigheden (incl. transportkosten) wijzigen.

6. Een volledige en rechtsgeldige overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een prijsofferte van Pittman Seafoods ondertekend of schriftelijk bevestigd wordt door de klant en nadien uitdrukkelijk wordt tegenbevestigd door Pittman Seafoods.

7. De levering en aanvaarding van de goederen geschiedt steeds volgens de Incoterm DDP (Incoterms 2010), tenzij anders overeengekomen.

8. De klant is verplicht om de bestelde goederen op de vooropgestelde leveringsdata in ontvangst te nemen tenzij anders overeengekomen. Indien de goederen op het moment van de levering niet door de klant in ontvangst worden genomen, is Pittman Seafoods nv gerechtigd om de goederen voor rekening en risico en op kosten van de klant op te slaan.

9. Bij gebrek aan afname binnen de 4 weken na de vooropgestelde leveringsdata heeft Pittman Seafoods nv naar keuze het recht om:
- ofwel de desbetreffende goederen door te verkopen. In een dergelijk geval dient de klant Pittman Seafoods nv schadeloos te stellen voor een eventuele lagere opbrengst en de extra kosten die Pittman Seafoods nv wegens het verzuim van de klant heeft dienen te maken;
- ofwel de goederen te factureren, waarna de klant gehouden is tot betaling van de factuur en uiterlijk tot het einde van het boekjaar (op 31 mei) en maximum drie maanden de tijd krijgt de goederen in ontvangst te nemen, alvorens deze worden vernietigd.
In beide gevallen heeft Pittman Seafoods nv het recht om per maand dat de goederen niet in ontvangst worden genomen, de prijs met 1 % te verhogen.

10. Behoudens tegenstrijdige bepalingen mogen de agenten van Pittman Seafoods nv het bedrag van de factuur niet incasseren.

11. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, heeft Pittman Seafoods nv het recht, hetzij voldoende zekerheidsstelling voor de levering te eisen, hetzij de overeenkomst zonder enige ingebrekestellingen van rechtswege als ontbonden te beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven, zelfs indien de goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In dat geval worden alle facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar.

12. In geval Pittman Seafoods nv de overeenkomst ten laste van de klant dient te ontbinden of verbreken, zal aan Pittman Seafoods nv een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van 25 % van de contractprijs, onverminderd de vergoeding van de werkelijke schade van Pittman Seafoods nv.

13. Alle geleverde goederen blijven volledige eigendom van Pittman Seafoods nv tot de integrale betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de goederen is ten laste van de klant. De betaalde voorschotten blijven Pittman Seafoods nv in ieder geval verworven. In geval de klant zijn verbintenissen niet tijdig nakomt, behoudt Pittman Seafoods zich het recht voor de goederen terug op te halen. In dat geval zal de klant toestaan dat diens gebouwen en terreinen worden betreden. In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van Pittman Seafoods nv, draagt de klant, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit de herverkoop.

14. Alle facturen van Pittman Seafoods nv zijn contant betaalbaar binnen de 30 na factuurdatum, op de zetel van Pittman Seafoods nv, netto zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Voor elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de interestvoet op basis van de Belgische wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een forfaitaire schadevergoeding van 10% met een minimum van € 50 per factuur. Pittman Seafoods nv zal bij laattijdige betaling haar kredietverzekeraar hiervan op de hoogte brengen. De kosten en erelonen van de advocaat van Pittman Seafoods nv zijn ten laste van de klant. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen. Het aanvaarden van een wissel of andere handelsdocumenten, alsmede het toestaan van betalingsuitstel brengen geen schuldhernieuwing met zich en impliceren geen afstand van de algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv.
De klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.

15. De klant is verplicht het geleverde ogenblikkelijk, en minstens binnen de 24 uur, na de levering of ter beschikkingstelling op niet-conformiteit te controleren. De controle dient te gebeuren volgens de bepalingen van de Codex Alimentarius, op straffe van de niet-aanvaarding van de vastgestelde gebreken. De klant geniet slechts garantie indien Pittman Seafoods hiervan per aangetekend schrijven werd verwittigd binnen de 2 kalenderdagen nadat de niet-conformiteit werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn. Ingeval van onenigheid over het al dan niet bestaan van een niet-conformiteit, zal de klant Pittman Seafoods nv de mogelijkheid geven de goederen te testen of kan Pittman Seafoods nv een onafhankelijke derde aanwijzen (bijvoorbeeld SGS) die bindend advies verleent over de conformiteit van de goederen.

16. De klant geniet een garantie uit hoofde van zichtbare gebreken op voorwaarde dat ze dadelijk gemeld zijn op de leveringsbon of vervoersdocumenten bij gebreke waarvan de klant geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd. De klant geniet een garantie voor verborgen gebreken op voorwaarde van tijdige en volledige betaling van de prijs.
De garantie beperkt zich tot de gratis vervanging van de gebrekkige goederen. Indien Pittman Seafoods nv aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde. In geen geval is Pittman Seafoods nv aansprakelijk voor gevolgschade, van welke aard ook. Door het enkel in ontvangstnemen van de goederen vrijwaart de klant Pittman Seafoods nv voor alle eventuele aanspraken van derden aan wie de goederen worden doorgeleverd of die ervan gebruik maken.

17. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn verjaart iedere vorderingsrecht van de klant ten aanzien van Pittman Seafoods nv door het enkele verloop van 6 maanden, te rekenen vanaf de dag dat de goederen werden geleverd of ter beschikking werden gesteld.

18. Iedere bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, nietig of onuitvoerbaar zijn, zal het overige deel van de bepalingen volledig van kracht blijven.

19. Op alle contracten met Pittman Seafoods nv is enkel het Belgische recht van toepassing met inbegrip van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.).
Alle betwistingen die uit of met betrekking tot deze overeenkomst mochten ontstaan, zullen naar keuze van de eisende partij
- ofwel definitief worden beslecht d.m.v. arbitrage door een door Pittman Seafoods aangeduide arbitrage-instelling, door één of meer arbiters die conform het reglement van deze arbitrage-instelling zijn benoemd;
- ofwel vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Pittman Seafoods nv.

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Meer informatie