Pittman Seafoods

From premium fresh
to premium frozen

Algemene Verkoopvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN PITTMAN SEAFOODS NV

versie 1 JUNI 2024

1. Deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing op alle Overeenkomsten, handelsbetrekkingen, bestellingen en leveringen van Pittman Seafoods nv. Behoudens tegenbewijs worden deze algemene voorwaarden door de Klant aanvaard door het loutere feit dat er met Pittman Seafoods nv een Overeenkomst wordt afgesloten.

2. Definities: volgende definities zijn van toepassing op onderhavige algemene voorwaarden.

  1. Pittman Seafoods nv: Pittman Seafoods nv, met maatschappelijke zetel te Noordzeestraat 2, 8380 Brugge, ondernemingsnummer 0439.678.729, RPR ondernemingsrechtbank Gent, afd. Brugge, rekeningnummer BE86 2800 5816 2550 BIC GEBABEBB.
  2. Klant: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die gebruik maakt of wenst te maken van de producten en/of diensten van Pittman Seafoods nv, dan wel de persoon die op enigerlei wijze interesse heeft geuit in de producten en/of diensten van Pittman Seafoods nv.
  3. Partijen: de Klant én Pittman Seafoods nv
  4. Overeenkomst: iedere overeenkomst tussen de Klant en Pittman Seafoods nv, elke aanvulling of wijziging daarop en alle daaruit volgende rechtshandelingen.
  5. Goederen: Alle goederen, zaken, producten en diensten die krachtens de Overeenkomst door Pittman Seafoods nv aan de Klant verkocht/geleverd worden.

3. In geval van interpretatieproblemen hebben de Nederlandstalige algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv voorrang op de algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv in andere talen.

4. De offerte van Pittman Seafoods nv houdt nog geen definitief aanbod in, maar is steeds vrijblijvend, zonder verbintenissen door Pittman Seafoods nv. Een volledige en rechtsgeldige Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen wanneer een prijsofferte van Pittman Seafoods ondertekend of schriftelijk bevestigd wordt door de Klant en nadien uitdrukkelijk wordt tegenbevestigd door Pittman Seafoods.

5. Leveringen gebeuren volgens de prijzen vermeld in de Overeenkomst en zijn berekend op basis van de op dat ogenblik geldende marktomstandigheden. Pittman Seafoods nv houdt zich het recht voor deze prijzen te wijzigen wanneer die marktomstandigheden (oa maar niet limitatief: transportkosten, invoerrechten,...) wijzigen. De Klant aanvaardt dat deze wijzigingen op de markt integraal doorgerekend worden.

6. Alle leverings- en andere termijnen zijn steeds bij benadering en zonder enige verbintenis van Pittman Seafoods nv. De niet-naleving ervan kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of tot annulatie van de Overeenkomst.
Iedere substantiële gebeurtenis, die de regelmatige toelevering of het vervoer van de Goederen ernstig belemmert, bemoeilijkt of onmogelijk maakt, laat Pittman Seafoods nv toe de bestelling éénzijdig te annuleren of haar uitvoering uit te stellen of op te schorten zonder dat de Klant zal gerechtigd zijn op een schadevergoeding.

7. De levering en aanvaarding van de Goederen geschiedt steeds volgens de Incoterm DDP (Incoterms 2020), tenzij anders overeengekomen.

8. De Klant is verplicht om de bestelde Goederen op de vooropgestelde leveringsdata in ontvangst te nemen tenzij anders overeengekomen. Indien de Goederen op het moment van de levering niet door de Klant in ontvangst worden genomen, is Pittman Seafoods nv gerechtigd om de Goederen voor rekening en risico en op kosten van de Klant op te slaan.
In dit geval is Pittman Seafoods nv daarenboven gerechtigd om, naar haar keuze
- ofwel de desbetreffende Goederen door te verkopen tegen en aan een door Pittman Seafoods nv vrij te bepalen vergoeding en derde. Onverminderd de vergoeding ten laste van de Klant voor de bijkomende stockagekost, zal de Klant tevens een vergoeding verschuldigd zijn voor de gerealiseerde minwaarde, zijnde het verschil tussen de contractprijs en de door Pittman Seafoods nv gerealiseerde vergoeding bij doorverkoop.
- ofwel de Goederen integraal te factureren, onverminderd de bijkomende stockagekost. De Goederen worden ter beschikking gesteld op afroep. De Klant is gehouden tot integrale betaling van de factuur en tot het afnemen van de Goederen binnen de drie maanden na oorspronkelijke leveringsdatum. Bij gebrek hieraan, zullen de Goederen worden vernietigd. De bijkomende stockagekosten én kost van vernietiging zijn ten laste van de klant.

9. Alle geleverde Goederen blijven volledige eigendom van Pittman Seafoods nv tot de integrale betaling van de contractprijs. Ieder risico voor beschadiging of verlies van de Goederen is ten laste van de Klant. De betaalde voorschotten blijven Pittman Seafoods nv in ieder geval verworven. In geval de Klant zijn verbintenissen niet tijdig nakomt, behoudt Pittman Seafoods zich het recht voor de Goederen terug op te halen. In dat geval zal de Klant toestaan dat diens gebouwen en terreinen worden betreden. In geval van doorverkoop van de Goederen, zelfs verwerkt, eigendom van Pittman Seafoods nv, draagt de Klant, aan Pittman Seafoods nv alle vorderingen over resulterend uit de doorverkoop.

10. Bij contractuele wanprestatie, faillissement of kennelijk onvermogen van de Klant, heeft Pittman Seafoods nv het recht, hetzij voldoende zekerheidsstelling voor de levering te eisen, hetzij de Overeenkomst zonder enige ingebrekestellingen van rechtswege als ontbonden te beschouwen bij eenvoudig aangetekend schrijven, zelfs indien de Goederen al geheel of gedeeltelijk werden verzonden. In dat geval worden alle facturen eveneens onmiddellijk opeisbaar.

11. In geval van ontbinding of verbreking van de Overeenkomst ten laste van de Klant, komen Partijen uitdrukkelijk overeen dat de Klant aan Pittman Seafoods nv een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zal zijn die forfaitair begroot wordt op 25 % van de contractprijs. De Klant zal gehouden zijn tot bijkomende schadevergoeding indien de werkelijk geleden schade hoger is. Ingeval Pittman Seafoods nv de gedwongen uitvoering van de Overeenkomst verkiest, wordt het contractbedrag volledig gefactureerd en is het onmiddellijk opeisbaar. In dat geval zal Pittman Seafoods nv slechts gehouden zijn de Goederen te leveren na tussenkomst van volledige betaling.

12. Alle facturen van Pittman Seafoods nv zijn contant betaalbaar binnen de 30 na factuurdatum, op de zetel van Pittman Seafoods nv, netto zonder korting, tenzij anders overeengekomen. Voor elke factuur, die niet betaald is op haar vervaldag, zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlinterest verschuldigd zijn gelijk aan de interestvoet op basis van de Belgische wet van 2/8/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Naast en boven deze conventionele verwijlinterest, zal de Klant tevens voor iedere, zelfs gedeeltelijk, onbetaalde factuur een schadevergoeding verschuldigd zijn die forfaitair bepaald wordt op 10% van het factuurbedrag, met een minimum van € 50,00. Laattijdige betaling van een factuur doet alle openstaande facturen vervallen. Het aanvaarden van een wissel of andere handelsdocumenten, alsmede het toestaan van betalingsuitstel brengen geen schuldhernieuwing met zich en impliceren geen afstand van de algemene voorwaarden van Pittman Seafoods nv.
De Klant verzaakt aan zijn recht de opschorting van zijn betalingsverbintenissen in te roepen, op welke grond ook.

13. Behoudens tegenstrijdige bepalingen mogen de agenten van Pittman Seafoods nv het bedrag van de factuur niet incasseren.

14. De Klant is gehouden een grondige keuring van de geleverde Goederen uit te voeren, dit op het ogenblik van de levering, minstens binnen de 24 uur na de levering. De Klant dient na te gaan of de levering conform is en geen zichtbare gebreken vertoont. Deze keuring dient te gebeuren volgens de bepalingen van de Codex Alimentarius, op straffe van de niet-aanvaarding van de vastgestelde gebreken. Indien de Klant zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit vaststelt, dient zij Pittman Seafoods nv hiervan onmiddellijk op de hoogte te brengen, dit per aangetekend schrijven. Bij gebrek aan enig bericht met betrekking tot de conformiteit en de zichtbare gebreken van de Goederen binnen de 24uur na levering, wordt de levering van de Goederen geacht te zijn aanvaard door de Klant.
De hoeveelheid van de geleverde Goederen dienen bij levering dadelijk gecontroleerd te worden door de Klant en bij problemen dadelijk gemeld te worden op de leveringsbon of vervoersdocumenten bij gebreke waarvan de Klant wordt geacht de geleverde hoeveelheden van de levering te aanvaarden.
De Klant geniet een garantie voor verborgen gebreken gedurende één maand (1) na de levering van de Goederen en onder de volgende voorwaarden: (i) een tijdige en volledige betaling van de prijs en (ii) de onmiddellijke verwittiging per aangetekend schrijven binnen de 24 uur nadat het gebrek werd ontdekt of redelijkerwijze diende gekend te zijn.
Ingeval de Klant binnen de hierboven gestelde termijn melding maakt van niet-conformiteit en/of gebreken, dient de Klant het nodige te doen tot bewaring van de geleverde Goederen onder de best mogelijke omstandigheden, zonder dat de Klant hiervoor kosten mag aanrekenen aan Pittman Seafoods nv. De Klant dient Pittman Seafoods nv de mogelijkheid te geven over te gaan tot inspectie van de Goederen, de vermeende gebreken en/of niet-conformiteit en alle relevante factoren. Het uitvoeren van dergelijke inspectie gebeurt onder voorbehoud van alle rechten en zonder enige erkenning van aansprakelijkheid. Indien tijdens de inspectie blijkt dat er geen sprake is van een gebrek of niet-conformiteit, zal de Klant gehouden zijn tot betaling van alle kosten die Pittman Seafoods nv gemaakt heeft met betrekking tot deze inspectie. Indien de Klant de inspectie verhindert, zal Pittman Seafoods nv tot geen enkele schadevergoeding gehouden zijn.

15. In elk door tegensprekelijke vaststellingen bewezen schadegeval zal het totaal bedrag van de schadevergoeding niet meer bedragen dan de contractprijs van de geleverde Goederen. De vergoeding beperkt zich tot de gratis herlevering van de gebrekkige Goederen. Pittman Seafoods nv behoudt zich het recht voor om de gebrekkige Goederen terug te roepen.
Pittman Seafoods nv is niet verantwoordelijk voor gebreken en schade die het gevolg zijn van een onoordeelkundige bewaring en/of gebruik door de Klant of derden.

16. In elk geval, indien Pittman Seafoods nv aansprakelijk zou gesteld worden, is de aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, persoonlijke en directe schade van de Klant met als maximum de contractprijs van de geleverde Goederen of de tussenkomst door de verzekeraar van Pittman Seafoods nv.
In geen geval is Pittman Seafoods nv aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade, van welke aard ook. Door het in ontvangstnemen van de Goederen gaat de Klant akkoord dat zij Pittman Seafoods nv zal vrijwaren voor alle eventuele aanspraken van derden aan wie de Goederen worden doorgeleverd of die ervan gebruik maken.

17. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijn verjaren de vorderingsrechten die Partijen ten aanzien van elkaar kunnen hebben inzake de Overeenkomst na één jaar, te rekenen vanaf de dag dat de Goederen werden geleverd/ter beschikking werden gesteld.

18. Pittman Seafoods nv heeft het recht om haar verplichtingen naar de Klant toe op te schorten, indien Pittman Seafoods nv gegronde vrees heeft dat de Klant niet in de mogelijkheid zal zijn haar verplichtingen of een substantieel deel van haar verplichtingen na te komen. Pittman Seafoods nv stelt de Klant onmiddellijk op de hoogte van deze opschorting. Pittman Seafoods nv zal haar verplichtingen terug opnemen indien de Klant voldoende bewijs of garanties kan leveren dat zij in staat zal zijn haar deel van de verplichtingen na te komen. Indien de Klant deze bewijzen of garanties niet verstrekt binnen de door Pittman Seafoods nv opgegeven termijn, behoudt Pittman Seafoods nv zich het recht voor de Overeenkomst te beëindigen via eenvoudig aangetekend schrijven aan de Klant, dit zonder dat de Klant gerechtigd zal zijn tot enige schadevergoeding.

19. Ingeval van tijdelijke overmacht zullen de verbintenissen van Pittman Seafoods nv tijdelijk, voor de duur van de tijdelijke overmacht, opgeschort worden, zonder dat de Klant gerechtigd is op een schadevergoeding. Pittman Seafoods nv brengt de Klant, binnen een redelijke termijn op de hoogte van deze tijdelijke overmacht. Van zodra de tijdelijke overmacht voorbij is, licht Pittman Seafoods nv de Klant hierover in en neemt zij haar verbintenissen terug op.  Indien de overmacht een definitieve overmacht is of een tijdelijke overmacht met een duurtijd van meer dan drie maanden, heeft Pittman Seafoods nv het recht om de Overeenkomst onmiddellijk te ontbinden, zonder dat de Klant gerechtigd is op een schadevergoeding.  
Als overmacht wordt niet-limitatief beschouwd: uitputting van de voorraad door onvoorziene omstandigheden, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers, tenietgaan van Goederen  ingevolge ongeval, machinebreuk, staking of lock-out, oproer, oorlog, epidemie of pandemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektronische-, informatica-, internet-, of telecommunicatiestoringen, brandstoftekorten of fouten te wijten aan derden.

20. Iedere substantiële gebeurtenis, die de uitvoering van de Overeenkomst door Pittman Seafoods nv ernstig belemmert of bemoeilijkt, geeft aanleiding tot een heronderhandeling tussen de Klant en Pittman Seafoods nv zonder mogelijkheid van rechterlijke tussenkomst. Indien geen nieuwe Overeenkomst gesloten kan worden binnen een redelijke termijn, heeft Pittman Seafoods nv het recht de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden of haar uitvoering uit te stellen of op te schorten zonder dat de Klant gerechtigd zal zijn op schadevergoeding. De eenzijdige ontbinding of opschorting van de Overeenkomst wordt per eenvoudig schrijven ter kennis gebracht aan de Klant.

21. Iedere bepaling van de algemene voorwaarden die nietig of onafdwingbaar zou zijn wegens strijdigheid met enige wetsbepaling, zal desalniettemin haar maximaal toegelaten gevolg ressorteren. Indien één of meerdere bepalingen van de algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig, onwettig, nietig of onuitvoerbaar zijn, zal het overige deel van de bepalingen volledig van kracht blijven.
Het feit dat Pittman Seafoods nv zich per uitzondering niet beroept op de naleving van de algemene voorwaarden, kan geenszins geïnterpreteerd worden als een toekomstige verklaring van afstand.

22. Op alle contracten met Pittman Seafoods nv is enkel het Belgische recht van toepassing met inbegrip van het Weens Koopverdrag (C.I.S.G.).
Alle betwistingen die uit of met betrekking tot deze Overeenkomst mochten ontstaan, zullen naar keuze van de eisende partij
- ofwel voorgelegd worden aan een neutrale, erkende bemiddelaar, gekozen door eisende partij
- ofwel vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken bevoegd over de maatschappelijke zetel van Pittman Seafoods nv.

23. Zakelijke contactgegevens. Voor de toepassing van deze Overeenkomst kunnen Partijen persoonsgegevens ontvangen van natuurlijke personen in dienst van de andere Partij of een van haar werknemers, directeurs, onderaannemers, lasthebbers of vertegenwoordigers, die in contact staan met de andere Partij. De persoonsgegevens van het Personeel zullen in ieder geval beperkt zijn tot 'zakelijke contactgegevens‘, d.w.z.: naam, achternaam, bedrijfsadres, professioneel telefoonnummer en professioneel e-mailadres.

Verwerkingsverantwoordelijke. Elke Partij zal handelen in haar hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de persoonsgegevens van het Personeel van de andere Partij. De Partijen bevestigen dat zij de persoonsgegevens van hun Personeel mogen vrijgeven en een geldige wettelijke basis hebben zoals vereist door de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘de AVG‘) om persoonsgegevens van hun Personeel te delen voor verwerking door de andere Partij.
Verbintenissen. De Partij die de persoonsgegevens van haar Personeel aan de andere Partij bezorgt, draagt er zorg voor dat (i) haar Personeel naar behoren is geïnformeerd in overeenstemming met de AVG dat de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, zullen worden gebruikt, bekendgemaakt en/of verwerkt in verband met deze Overeenkomst en (ii) passende klachtenprocedures en procedures worden ontwikkeld opdat deze hun rechten onder de AVG kunnen claimen. Het privacybeleid kan geraadpleegd worden op www.pittmanseafoods.com.
Technische en operationele maatregelen. Beide Partijen zullen passende technische en operationele maatregelen nemen tegen ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens en (onopzettelijk) verlies of vernietiging en/of beschadiging.

Download als PDF

Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Cookies kunnen worden beheerd in uw browser of de apparaatinstellingen. Meer informatie